Reiherente

Aythya fuligula

 

© 2017 Sandra Schweizer